• Odwiedziło nas: 133693 osób
 • Do końca roku: 316 dni
 • Do wakacji: 124 dni

98-354 Siemkowice

ul. Nowa 1

Tel: (43) 841-70-07

siemkowice_1@poczta.onet.pl

Niedziela, 2018-02-18

Imieniny:

Konstancji, Krystiana

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » DOKUMENTY SZKOŁY » KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  W SIEMKOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami.”

 

Adam Mickiewicz

 

  

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEMKOWICACH

2015-2020

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

1. Dane ogólne szkoły

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach z siedzibą w Siemkowicach przy

 ul. Nowa 1. Organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice, nadzór pedagogiczny pełni Łódzki Kurator Oświaty. Gimnazjum jest jedyną placówką oświatową na terenie gminy, która kształci uczniów na poziomie III etapu edukacyjnego. W roku szkolnym 2016/2017 ma 7 oddziałów. W następnych latach liczba oddziałów według założeń związanych z sytuacją demograficzną będzie się zmniejszać.

 

LOKALIZACJA

Gimnazjum mieści się w budynku wyremontowanym przez Urząd Gminy. Budynek gimnazjum zaspokaja potrzeby dydaktyczne. Naturalnymi walorami Gimnazjum są:

 • centralne usytuowanie w swoim obwodzie szkolnym
 • hala sportowa oraz boiska ORLIK
 • duża powierzchnia działki szkolnej, a szczególnie terenu do sportu i rekreacji

W gimnazjum uczy się około 148 uczniów. Każdy oddział liczy 14-29 uczniów.

 

2. Oferta szkoły

Obecnie Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach oferuje uczniom:

 • zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania,
 • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczna,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
 • zajęcia zawodoznawcze,
 • gimnazjalne wycieczki edukacyjne, kulturalne i historyczne
 • bogatą ofertę konkursów szkolnych wewnętrznych i zewnętrznych,
 •  udział w dodatkowych zajęciach i zawodach sportowych,
 •  bogatą ofertę działań na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat
 •  rozwój aktywności społecznych w organizacjach szkolnych,
 •  bibliotekę szkolną, chór szkolny,
 •  opiekę świetlicową,
 •  opiekę pedagoga oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej

 

Do tradycji szkoły zaliczyć już można uroczystość przyjmowania klas pierwszych-„Otrzęsiny", wystawianie jasełek, Festyn szkolny.

 

3. Kadra szkoły

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu. Realizują różne projekty, programy edukacyjne oraz zdobywają wraz z uczniami kolejne certyfikaty.

 

4. Baza szkoły

Placówka dysponuje 9 salami lekcyjnymi w tym pracownią komputerowa, ekopracownią. W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica. W holu głównym znajduje się ekspozycja pucharów zdobytych przez szkołę. Dzięki inwestycjom poczynionym przez samorząd w sąsiedztwie powstała hala sportowa i boisko Orlik. Szkoła wzbogaciła się

w tablice multimedialne i nowoczesne pomoce dydaktyczne (laptopy, projektory, wizualizer). W każdej sali szkolnej jest możliwość skorzystania z komputera podłączonego do sieci. Budynek jak i jego otoczenie są stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego. Szkoła zabezpieczona jest też alarmem.

 

 

 

 

 

 

Współpraca szkoły z otoczeniem

Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów rodziców oraz całej społeczności lokalnej, wszystkich najważniejszych grup społecznych i instytucji. Wielostronna i zorganizowana współpraca ze środowiskiem dokonuje się na płaszczyźnie kontaktów,

w których aktywnie uczestniczą: dyrektor, nauczyciele, rodzice, Samorząd Uczniowski. Przykładem takiego oddziaływania są imprezy środowiskowe typu:

 • ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 •  Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • zabawa noworoczna

Pomoc rodziców w przygotowaniu zabawy noworocznej, spotkań klasowych, i innych uroczystości, czują się współodpowiedzialni za ich przebieg. Współpraca z Radą Rodziców układa się bardzo dobrze. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i zakładami pracy:

 • samorząd terytorialny,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • PPP w Pajęcznie,
 • Sanepid,
 • Sąd Rejonowy w Wieluniu,
 • Powiatowa Komenda Policji w Pajęcznie,
 • Parafia św. Marcina w Siemkowicach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie,
 • Powiatowa Biblioteka w Pajęcznie,
 • Placówki oświatowe w gminie Siemkowice

5. Misja szkoły

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na wszechstronny, indywidualny i społeczny rozwój każdego ucznia, przygotowując go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz kształtuje postawę ucznia się przez całe życie we współpracy z całą społecznością szkolną. Tworzy środowisk sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu. Współpracuje

z rodzicami i wykorzystuje zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

6. Cele szkoły

Cele ogólne- perspektywiczne- strategiczne

a)     szkoła organizuje procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się, zapewniając optymalny poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów wynikający

z ich indywidualnych możliwości, potrzeb i uzdolnień,

b)     szkoła jest bezpieczna, przyjazna, zapobiega niepożądanemu zachowaniu uczniów i oferuje alternatywne działania wobec zagrożeń społecznych

 i cywilizacyjnych,

c)      uczniowie i nauczyciele wykorzystują komputery i programy komputerowe,

 w formach i metodach pracy na lekcji i w czasie zajęć pozalekcyjnych,

d)     doskonalone są umiejętności korzystania z informacji przez Internet,

e)     szkoła doskonali umiejętności pracy uczniów z komputerem,

f)       szkoła doskonali przepływ informacji poprzez pocztę e- mailową,

g)     pracownię komputerową wykorzystuje się na innych przedmiotach,

h)     szkoła dysponuje 8 tablicami multimedialnymi,

i)        szkoła przeciwdziała dyskryminacji,

j)        szkoła demokratyczna przygotowująca ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym kraju oraz środowiska lokalnego i kształtuje postawy zgodnie

z wartościami i normami społeczeństwa obywatelskiego,

k)     szkoła dba o wysoką jakość kształcenia,

l)        szkoła wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne,

m)    wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz instytucje wspomagające podejmują działania na rzecz szkoły,

n)      szkoła tworzy warunki umożliwiające współpracę nauczycieli w organizowaniu i realizowaniu procesu edukacyjnego,

 • o)     szkoła propaguje postawę uczenia się przez całe życie,

p)     szkoła wykorzystuje potencjał placówki oraz środowiska,

q)      szkoła tworzy warunki do aktywnego zaangażowania rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów szkoły.

 

 

 

 

7. Cele etapowe

Szkoła w szczególności:                                                                                  

a)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z uwzględnieniem osiągnięć uczniów

z poprzedniego etapu edukacyjnego niezbędnych do ukończenia gimnazjum i dalszego kształcenia oraz sukcesów na rynku pracy,

b)      umożliwia realizację podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,

c)      wspiera uczniów w podejmowaniu przez nich samodzielnych inicjatyw,

d)      tworzy warunki umożliwiające wszechstronny rozwój każdego ucznia,

e)     szkoła wspiera rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

f)       doposaża  bibliotekę szkolną o zakup nowości,

g)     podejmuje przedsięwzięcia i konkursy mające na celu popularyzację czytelnictwa,

h)      sprawuje opiekę nad uczniami z dysfunkcjami oraz pozostających w trudnej sytuacji materialnej,

i)        wspomaga uczniów w procesie adaptacji w nowych warunkach szkolnych,

j)        podejmuje działania na rzecz upowszechniania praw człowieka z e szczególnym uwzględnieniem praw dziecka i ucznia,

k)      wzmacnia demokratyzację życia szkolnego,

l)       zapewnia uczniom bezpieczeństwo na terenie obiektu szkolnego,

m)   promuje zdrowy styl życia,

n)     współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami, których celem jest wzbogacenie pracy szkoły oraz wzajemny rozwój,

 • o)     realizuje inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów szkoły,

p)      nauczyciele współpracują w rozwiązywaniu problemów,

q)     szkoła buduje klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.

 

 

 

 

8. Model absolwenta

Celem działań edukacyjnych szkoły jest wychowanie absolwenta, który odnosi sukcesy na wyższym etapie kształcenia, na rynku pracy oraz sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonuje we współczesnym świecie.

Model absolwenta Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach określa pożądane cechy, umiejętności i postawy ucznia kończącego szkołę.

Absolwent Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach:

 • kieruje się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki,
 • szanuje prawa i godność osobistą drugiego człowieka, przeciwdziała wszelkiej dyskryminacji,
 • dba o własne zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych,
 • aktywnie uczestniczy w życiu społeczeństwa demokratycznego,
 •  zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje własnego regionu i narodu,
 • jest człowiekiem wolnym od uprzedzeń, szanującym wartości i kulturę oraz tradycje innych narodów,
 • cechuje się wysoką kulturą osobistą, jest wrażliwy na piękno sztuki, wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dokonywania wyborów służących podejmowaniu racjonalnych decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów,
 • świadomie planuje własny rozwój oraz karierę edukacyjną i zawodową, odnosi sukcesy na wyższym etapie kształcenia oraz na rynku pracy,
 • poprawnie posługuje się językiem ojczystym, skutecznie komunikuje się

 w jednym języku obcym,

 • efektywnie współdziała w zespole na gruncie obowiązujących norm,
 • prezentuje własne poglądy na forum publicznym,
 • jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa,
 • konsekwentnie dąży do zamierzonych celów i osiągnięcia sukcesu,
 • postępuje zgodnie z zasadami demokracji,
 • jest przedsiębiorczy, gotowy do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju
 • indywidualnego i społecznego,
 • wykazuje potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • uczestniczy w akcjach humanitarnych.

9. Wartości uznawane przez społeczność szkolną:

 

- bezpieczeństwo

- nauka

- wiedza

- niezależność

- dyscyplina

- zrozumienie

- uczciwość

- prawda

- kreatywność

- wspólnota

- poważanie

- rodzina

- odpowiedzialność

- sprawiedliwość

- tradycje

- rozwój

- miłość

-mądrość

- wolność

- patriotyzm

- lojalność

-przyjaźń

- pasja

- piękno

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl