• Odwiedziło nas: 133691 osób
 • Do końca roku: 316 dni
 • Do wakacji: 124 dni

98-354 Siemkowice

ul. Nowa 1

Tel: (43) 841-70-07

siemkowice_1@poczta.onet.pl

Niedziela, 2018-02-18

Imieniny:

Konstancji, Krystiana

STATUT SZKOŁY

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » DOKUMENTY SZKOŁY » STATUT SZKOŁY

 

 

 

STATUT

 

 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

 

W SIEMKOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 1.        I.            Nazwa szkoły.

 

 1.     II.             Podstawowe informacje o gimnazjum.

 

 1.  III.            Cele i zadania gimnazjum.

 

 1.   IV.            Organy gimnazjum.

 

 1.      V.             Zasady współdziałania organów gimnazjum i rozwiązywania konfliktów.

 

 1.   VI.            Zasady działania stowarzyszeń i organizacji na terenie gimnazjum.

 

 1. VII.            Organizacja pracy gimnazjum.

 

 1. VIII.             Pracownicy gimnazjum.

 

 1.   IX.            Uczniowie gimnazjum.

 

 1.      X.            Zasady oceniania w gimnazjum.

 

 1.   XI.            Współdziałanie z rodzicami.

 

 1. XII.            Postanowienia końcowe.

Rozdział I

 

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1.

 

Nazwa szkoły zawiera określenie:

 1. Typ szkoły: gimnazjum
 2. Pełna nazwy szkoły: Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach, zwane w dalszej części statutu gimnazjum
 3. 3.      Siedziba gimnazjum: Siemkowice, ul. Nowa 1

 

§ 2.

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W SIEMKOWICACH

 

Na pieczęci używana jest nazwa: Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

 

Na stemplu używana jest nazwa:

Publiczne Gimnazjum

W Siemkowicach

ul. Nowa 1

98 – 354 Siemkowice

pow. pajęczański, woj. łódzkie

tel. 43/841-70-07, IDS 590726493

 

 

Rozdział II

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

§ 3.

 

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach, zwane dalej gimnazjum jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 1996r. Nr 67,poz.329             z późniejszymi zmianami ) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 4.

 

 1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
 2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Gminy w Siemkowicach.
 3.  Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 

§ 5.

 

 1. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata.
 2. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum z urzędu. W przypadku wolnych miejsc mogą być przyjmowani uczniowie spoza obwodu gimnazjum na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Gimnazjum może prowadzić klasy o rozszerzonym programie edukacyjnym.
 4. Gimnazjum może ubiegać się o nadanie mu imienia. Imię gimnazjum nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5.  Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
 6. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

1)      Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni na: przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego, w dni świąt religijnych niebędących ustawowo wolnymi lub w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły;

2)      Dyrektor , w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

3)      w uzasadnionych przypadkach dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i za zgodą organu prowadzącego może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem realizacji tych zajęć w soboty;

4)      podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje dla chętnych uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze;

5)      szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o organizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla uczniów.

 

Rozdział III

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 6.

 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia gimnazjum i dalszego kształcenia poprzez:

1)      organizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z wymogami ramowego planu nauczania;

2)       organizowanie kół zainteresowań stanowiących integralną część pracy dydaktycznej szkoły;

3)       realizację zadań dydaktycznych na bazie podstawy programowej;

4)      realizację obowiązkowego projektu edukacyjnego w formie zespołowego i planowego działania uczniów na bazie podstawy programowej lub treści wykraczających poza nią;

5)       ustalenie kryteriów i realizację wszystkich funkcji ocen szkolnych.

6)      począwszy od roku 2015/2016 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016, dla uczniów klas pierwszych i drugich  w roku szkolnym 2016/2017 i dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich w roku szkolnym 2017/2018

 1. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia.
 2. Wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki.
 3. Rozwija umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
 4. Kształtuje samodzielność i odpowiedzialność za swoje decyzje.
 5. Umacnia szacunek do tradycji narodowej, przez podejmowanie działań promujących wartości patriotyczne.
 6. Pomaga w budowaniu tożsamości lokalnej, kształtując postawy patriotyczne i obywatelskie.
 7. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

1)      rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

2)       poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;

3)       organizowanie zajęć z pracownikami urzędów pracy, firm marketingowych.

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

1)      treści i realizowanie działań o charakterze wychowawczym przez wszystkich pracowników szkoły;

2)       tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i moralnego;

3)      wspieranie w procesie osiągania samodzielności i w procesie dorastania do odpowiedzialności za siebie i innych;

4)       kształtowanie postawy poszanowania innych osób i ich poglądów.

10. Umożliwia uczniom podtrzymanie własnej tożsamości religijnej i światopoglądowej poprzez:

1)      nauczanie religii w ramach planu lekcyjnego;

2)      przestrzeganie zasady, by w lekcjach religii brali udział uczniowie na zasadzie dobrowolności;

3)      Dyrektor Szkoły jest zobowiązany zorganizować zajęcia z religii lub etyki, jeśli liczba uczniów, których rodzice wyrazili taką wolę, jest nie mniejsza niż 7 dla danej klasy lub oddziału;

4)       zapewnienie opieki uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii;

5)       zwolnienie uczniów z zajęć lekcyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada taki obowiązek i zapewnienie opieki nauczycieli;

6)      przestrzeganie zasady poszanowania poglądów, by fakt uczestniczenia lub nieuczestniczenia w szkolnej nauce religii nie był powodem do jakichkolwiek form dyskryminacji.

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami poprzez różne formy działań i pomocy:

1)      diagnozowanie środowiska ucznia;

2)      rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia;

3)      rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4)       wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)      organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)        podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspierania nauczycieli w tym zakresie;

7)       prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli             i rodziców;

8)      wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji       w tym zakresie;

9)       wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

10)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających      z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,            u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11)   wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12)  umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13)   podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach krzywdzących;

14)   organizowanie zajęć opiekuńczych oraz systemu pomocy materialnej;

15)  zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych;

16)  zapewnienie uczniom opieki w czasie trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych       i pozalekcyjnych prowadzonych przez gimnazjum oraz w czasie przerw międzylekcyjnych;

17)  umożliwienie uczniom spożywania posiłków;

18)  organizowanie zajęć świetlicowych.

12.  Zapewnia uczniom ochronę danych osobowych.

 

§ 7.

 

Działalność dydaktyczna gimnazjum jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania.

 

§ 8.

 

Działalność wychowawcza oparta jest o program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki.

 

§ 9.

 

Realizując swoje cele i zadania gimnazjum może wzbogacać ( w miarę możliwości ) w ramach obowiązującego prawa ofertę edukacyjną.

 

 

Rozdział IV

 

ORGANY GIMNAZJUM

 

§ 10.

 

Organami gimnazjum są:

1)      Dyrektor Gimnazjum

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Samorząd Uczniowski

4)      Rada Rodziców

 

§ 11.

 

Dyrektor Szkoły

 

 1. Gimnazjum kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
 2.  Dyrektora gimnazjum powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.
 3.  Dyrektora gimnazjum powołuje się w drodze konkursu zgodnie z zasadami ustalonymi                w odrębnych przepisach.
 4. Dyrektor gimnazjum w szczególności:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą;

2)      przedstawia Radzie Pedagogicznej koncepcję pracy szkoły oraz informacje i wnioski dotyczące jej funkcjonowania;

3)      w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego;

4)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)      opracowuje arkusz organizacyjny, planuje budżet, dysponuje środkami finansowymi szkoły    i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji, wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem oświatowym i powiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

7)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli oraz ustala ocenę pracy nauczycieli i wysokość dodatków motywacyjnych;

8)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

9)       ustala formy i zasady kontroli zarządczej;

10)  przydziela nauczycielom i innym pracownikom szkoły stałe i okresowe prace i zajęcia           w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze          i opiekuńcze;

11)  wykonuje czynności wynikające z przepisów o awansie zawodowym nauczycieli;

12)  decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;

13)  występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli      i pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

14)  sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące             w obwodzie gimnazjum;

15)  wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i w zakresie zwolnienia ucznia z uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego, podejmuje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych   w statucie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;

16)  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP zwalnia ucznia      z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, głęboką afazją, niepełnosprawnościami sprężonymi lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego;

17)  zwalnia uczniów , w uzasadnionych przypadkach, z realizacji projektu edukacyjnego;

18)  reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;

19)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

20)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego;

21)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły;

22)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

23)  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót nowymi i używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

24)  podaje do 15.06. każdego roku do publicznej wiadomości obowiązujący w szkole zestaw podręczników i dopuszcza do użytku obowiązujące w szkole programy nauczania i podaje je do publicznej wiadomości do końca roku szkolnego poprzedzające rok ich wprowadzenia;

25)  współpracuje z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do gimnazjum;

26)  odpowiada za realizację wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

27)  organizuje zajęcia dodatkowe.

 1. Dyrektor dwa razy w roku opracowuje sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego              i przedstawia je Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 2. Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor przekazuje informacje Radzie Pedagogicznej za pomocą:

1)      zarządzeń wpisywanych do zeszytu zarządzeń;

2)       komunikatów wywieszonych na tablicy ogłoszeń;

3)      komunikatów przekazywanych ustnie zainteresowanym nauczycielom.

 

§ 12.

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem kierowania działalnością szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.
 3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,      w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 jej członków.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
 6. Dyrektor gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje   o działalności szkoły.
 7. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1)      zatwierdzenie szkolnego programu nauczania i zestawu podręczników na okres trzech lat;

2)      w uzasadnionych przypadkach na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców dokonanie zmian w szkolnym programie nauczania lub/i zestawie podręczników przed upływem trzech lat od ich wprowadzenia z początkiem nowego roku szkolnego;

3)      zatwierdzenie planów pracy gimnazjum;

4)      zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

5)      wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności;

6)      wyrażenie, w szczególnych sytuacjach zgody na egzamin poprawkowy ucznia mającego dwie oceny niedostateczne;

7)      promowanie jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia w gimnazjum ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

8)      podejmowanie uchwał w sprawie nagród i kar uczniowskich;

9)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

10)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

11)  podejmowania uchwał w sprawie kierowania ucznia do klasy przysposabiającej do zawodu;

12)  podejmowania uchwał w sprawie skierowania przez Dyrektora wniosku do Łódzkiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum;

13)  podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono roczną naganną ocenę zachowania;

14)  podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów osób, które ukończyły 18 rok życia      i nie realizują obowiązku szkolnego lub z innych uzasadnionych przyczyn;

15)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych       i pozalekcyjnych;

2)      projekt planu finansowego gimnazjum;

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)      opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

6)      opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego) innego niż obowiązkowy), zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. Niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum albo jego zmian i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Rodziców.
 3. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem podjętym w drodze uchwały do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 4. W przypadku określonym w punkcie 11,§ 12 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną         w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania są protokołowane.
 7. Uczestnicy Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.
 9. W  zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 

§ 13.

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski.
 2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
 3. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru w porozumieniu z dyrektorem nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu .
 4. Samorząd Uczniowski w bieżącej działalności jest reprezentowany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)      prawo organizowania działalności kultury, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.

 1. Samorząd Uczniowski opiniuje regulaminy wewnątrzgimnazjalne regulujące życie społeczności uczniowskiej.
 2. Samorząd Uczniowski pod nadzorem opiekuna może dysponować finansami będącymi w jego posiadaniu.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.
 5. Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego reprezentują gimnazjalną społeczność uczniowską na zewnątrz podczas świąt i uroczystości.

 

§ 14.

Rada Rodziców

 

 1. W gimnazjum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)      jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie w/w programów,  program ten ustala dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu   z Radą Pedagogiczną;

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, zestawu podręczników i programów nauczania;

4)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

5)      opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

6)      opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.
 2. W drodze głosowania na zebraniu Rady Rodziców wraz z trójkami klasowymi zostaje wybrany jeden przedstawiciel rodziców do komisji powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz wyboru trójek klasowych;

3)      regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

 1. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy Dyrektor.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze         z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 

§ 15.

 

 1. Poszczególne organy gimnazjum są zobowiązane do współdziałania ze sobą tak, aby przede wszystkim:

1)      zapewniały możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2)      umożliwiały wymianę informacji pomiędzy organami gimnazjum o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami gimnazjum.
 2. Organy przekazują dyrektorowi informacje o podjętych uchwałach i wnioskach.
 3. Dyrektor przyjmuje pisemne wnioski i bada pisemne skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Skargę lub wniosek dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni, po czym udziela odpowiedzi pisemnej zainteresowanej stronie.
 5. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem i rodzicem,         a w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 6. Dyrektor wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
 7. Jeżeli uchwała któregokolwiek z organów gimnazjum jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia sposób postępowania w sprawie braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 8. W przypadku zaistnienia konfliktu między dyrektorem a pozostałymi organami gimnazjum, jeśli negocjacje pomiędzy stronami nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu, sprawa jest przekazywana do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI

 

§ 16.

 

 1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności wolontariat, jako aktywność na rzecz innych ludzi i środowiska szkolnego i lokalnego oraz organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej    i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust.1, wyraża Dyrektor gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły.

ROZDZIAŁ VII

 

 

ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

 

 

§ 17.

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych      i letnich określają rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 § 18.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania i planu finansowego. Arkusz zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzorującym.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, może w organizacji szkoły uwzględnić funkcjonowanie klas sportowych, klas         z poszerzonym programem nauczania języka obcego i klas terapeutycznych oraz innych wynikających z potrzeb uczniów.

 

§ 19.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 2.  Oddział stanowią uczniowie, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i wybranych przedmiotów nadobowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum oraz przyjętych spoza obwodu.
 4. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna przekraczać 24.
 5. Liczba uczniów w oddziale oraz podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
 6. Podział uczniów na grupy jest obowiązkowy w nauczaniu języków obcych i informatyki, zasadniczo w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 7. Przy podziale uczniów na zajęciach z wychowania fizycznego zakłada się, że zajęcia będą prowadzone w grupach od 12 do 26 uczniów.
 8. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

 

§ 20.

 

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone            w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dyrektor ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej      w szczególnych przypadkach ( np. brak prądu, awaria urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych itp. ) zgodnie z zarządzeniem w sprawie BHP.
 3. Przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 30 minut (przerwy obiadowe).
 4. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia kół przedmiotowych i kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, także w formie wycieczek i wyjazdów.

 

§ 21.

 

Uczniom, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i po ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można zaproponować szkołę z oddziałami przysposabiającymi do pracy zawodowej. Przejście do ww. szkoły odbywa się z zachowaniem odrębnych przepisów.

 

§ 22.

 

 1. Dyrektor gimnazjum może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki, w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.
 2. Dyrektor gimnazjum może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą przez młodocianego, z którym została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Ww. zezwolenie dyrektor wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 23.

 

 1. Gimnazjum w miarę potrzeb uczniów i własnych możliwości organizuje różne zajęcia nadobowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła przedmiotowe i koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego .
 2. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

§ 24.

 

 1. Zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe mogą kierować studentów na praktyki pedagogiczne do określonych nauczycieli.
 2. Gimnazjum może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem gimnazjum, a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą uczelnią.  

 

§ 25.

 

 1. Przy organizacji pracy gimnazjum przewidziana jest współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, za którą w szczególności odpowiedzialni są: Dyrektor i pedagog szkolny.
 2.  Gimnazjum uwzględnia opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawach:

1)      objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym;

2)      dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie wymaganiom;

3)      zwolnienia ucznia z wadą słuchu głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego;

4)       udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

5)      skierowania ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy zawodowej;

6)      objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

 1. Gimnazjum współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie:

1)      prowadzenia zajęć wspomagających wybór szkoły i zawodu;

2)       prelekcji dla rodziców;

3)      prowadzenia zajęć wychowawczych i terapeutycznych;

4)      współtworzenia programów dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

 

 

§ 26.

 

 1. W gimnazjum działa biblioteka szkolna, będąca interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2.  Biblioteka zajmuje pomieszczenia przeznaczone na:

1)      gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie księgozbioru;

2)       korzystanie z księgozbioru podręcznego;

3)      korzystanie z Internetu - dostęp do Internetu jest ograniczony przez zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów;

4)      Prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.

 1. Praca biblioteki jest ściśle związana z działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Obowiązujące godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w widocznym miejscu gimnazjum i na drzwiach biblioteki.
 2. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel – bibliotekarz.
 3. Biblioteka szkolna spełnia następujące funkcje:

1)      współpracuje w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum;

2)      jest centrum informacji o wszystkich drukowanych i audiowizualnych materiałach znajdujących się w szkole,

3)      służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i rodziców;

4)       umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

5)      rozwija kompetencje czytelnicze;

6)       stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki zawarte są w regulaminie.
 2. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

§ 27.

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane               z dojazdem zapewnia się opiekę.
 2. Zajęcia w świetlicy odbywają się przed i po lekcjach w grupach wychowawczych.
 3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach, których liczba nie powinna przekraczać 25.
 4. W sytuacji związanej ze zmianą organizacji pracy Gimnazjum (choroba nauczyciela itp.), może się zdarzyć, że uczniowie określonego oddziału opuszczają budynek Gimnazjum wcześniej niż wynika to z tygodniowego planu nauczania.
 5. Rodzice mogą na początku roku szkolnego (w terminie do 15 września) zgłosić na piśmie Dyrektorowi wniosek, aby w każdym wypadku opisanym w ust.4, Gimnazjum zaopiekowało się dzieckiem do zakończenia planowanych zajęć.
 6. Jeśli prośba opisana w ust. 5, nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie, uczeń, który opuścił Gimnazjum na podstawie ust.4, jest traktowany tak, jakby opuścił Gimnazjum po zakończeniu planowanych zajęć.
 7. Za bezpieczeństwo ucznia, który opuszcza szkołę samowolnie podczas planowanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, Gimnazjum nie odpowiada.
 8. W trakcie zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,     w czasie świetlicy szkolnej wyznaczeni nauczyciele, podczas dyskotek nauczyciele dyżurujący,    a wycieczek klasowych i szkolnych kierownik i opiekunowie.
 9. Dyrektor szkoły ma prawo wezwać policję i pogotowie oraz podjąć decyzje o przebadaniu ucznia ( w przypadku, kiedy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami), jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń  jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 

§ 28.

 

 1. Gimnazjum umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki szkolnej.
 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej pokrywają uczniowie. Uczniowie, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia, mogą być zwolnieni z opłat, po uzyskaniu decyzji i środków z instytucji wspomagających gimnazjum

 

 

§ 29.

 

 1. Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:

1)      9 sal lekcyjnych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę w zależności od liczby uczniów;

2)      salę gimnastyczną;

3)      boisko sportowe;

4)      pomieszczenie biblioteczne;

5)      sekretariat;

6)      pokój nauczycielski;

7)      pokój dyrektora.

§ 30.

 

 1. W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora zgodnie                  z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział VIII

 

PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

§ 31.

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi kierujących się obowiązującym w szkole Kodeksem Etycznym.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 3. Pracownikami administracyjnymi szkoły są: sekretarka szkoły.
 4. Pracownikami obsługi są : 1 woźny i 2 sprzątaczki.
 5. Szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor.

 

§ 32.

 

NAUCZYCIELE

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1)      rzetelna realizacja zadań dydaktycznych, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

2)      podmiotowe traktowanie uczniów, a w szczególności: pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych;

3)      informowanie uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych i postanowieniach zawartych w WSO;

4)       sprawiedliwe i bezstronne ocenianie uczniów zgodnie ze WSO;

5)      systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz autoewaluacja własnej pracy;

6)      branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołów, do których został powołany;

7)      dbanie o bezpieczeństwo i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz wystrój szkoły i jej otoczenia;

8)       aktywne pełnienie dyżurów śródlekcyjnych zgodnie z harmonogramem i regulaminem;

9)      wykonywanie poleceń służbowych i realizowanie zarządzeń Dyrektora gimnazjum, wydawanych w ramach jego kompetencji;

10)  bieżące zapoznawanie się z zarządzeniami Dyrektora wpisywanymi do zeszytu zarządzeń i zapoznawanie się z komunikatami na tablicy ogłoszeń.

 1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły, jak i w czasie wycieczek oraz wyjść poza teren szkoły.

   Ustala się następujący tryb odpowiedzialności:

1)      w czasie zajęć obowiązkowych, zastępstw, zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia;

2)      przed rozpoczęciem zajęć i w czasie dyżurów śródlekcyjnych odpowiedzialny jest do drugiego dzwonka na lekcję nauczyciel pełniący dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów, po drugim dzwonku odpowiedzialny jest nauczyciel, który zgodnie z planem ma lekcję w danej klasie lub przydzielone zastępstwo;

3)      za uczniów na terenie sali gimnastycznej i zaplecza odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego zarówno w czasie zajęć jak i przerw śródlekcyjnych;

4)      opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie lekcji) jest możliwe pod warunkiem, ze dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. W szczególnych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą;

5)       w czasie wycieczek poza teren szkoły zasady odpowiedzialności nauczyciela nad uczniami regulują odrębne przepisy.

 1. W Publicznym Gimnazjum w Siemkowicach funkcjonują zespoły: wychowawcze i przedmiotowe. W miarę potrzeb powoływane są zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora gimnazjum.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.
 3.  Do zadań zespołów należy:

1)      wybór programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji oraz ich ewaluacja;

2)      opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny;

3)       planowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych i próbnych egzaminów gimnazjalnych;

4)      opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich;

5)      udział w przygotowaniu materiałów do wewnętrznej ewaluacji;

6)      analizowanie i interpretowanie wyników egzaminu gimnazjalnego i wykorzystywanie ich do podejmowania działań służących podwyższaniu jakości pracy szkoły;

7)      planowanie zadań wychowawczych i profilaktycznych oraz ich ewaluacja;

8)      organizowanie konkursów przedmiotowych i konkursów ogólnoszkolnych;

9)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

10)  wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny;

11)  przekazywanie uczniom informacji co robią dobrze a nad czym należy popracować zaś rodzicom przekazywanie informacji o przypadkach szczególnych uzdolnień.

 1. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest integralnym elementem rozwoju gimnazjum. Roczny plan WDN powstaje w oparciu o diagnozę potrzeb szkoły i rozwoju zawodowego nauczycieli.
 2. Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie rozdzielone są zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Nauczyciel ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

 

§ 33.

 

WYCHOWAWCY

 

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności ustala się, że wychowawca prowadzi swój oddział przez cały okres nauczania w gimnazjum.
 3. Zmiana wychowawcy możliwa jest w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach np.:

1)      nauczyciel wychowawca przebywa na urlopie zdrowotnym lub dłuższym zwolnieniu lekarskim;

2)      wychowawca złoży uzasadniony wniosek o rezygnacji z funkcji wychowawcy danej klasy, a Dyrektor gimnazjum ten wniosek pozytywnie rozpatrzy;

3)      rodzice lub uczniowie złożą do Dyrektora gimnazjum uzasadniony wniosek na piśmie o zmianę wychowawcy klasy, a Dyrektor po dokładnym zbadaniu sprawy podejmie stosowną decyzję. Dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni.

 1. Zadaniem wychowawcy jest:

1)      tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój każdego ucznia danego oddziału;

2)      przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3)      przekazanie, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizowali obowiązkowy projekt edukacyjny, informacji uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

4)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;

5)      pomoc w wyborze szkoły i zawodu.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w pkt. 4 ma obowiązek:

1)      diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

2)       utrzymywać stały kontakt z rodzicami w celu współpracy w zakresie oddziaływań wychowawczych i włączenia ich w sprawy oddziału i szkoły oraz w celu bieżącego informowania o postępach w nauce i zachowaniu;

3)      opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy;

4)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami, w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

5)       śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;

6)       dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

7)      kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając je na poszanowaniu godności osoby ludzkiej i właściwie pojętej tolerancji;

8)      uzgadniać z uczniem i jego rodzicami zasady uzupełniania braków w ramach tzw. systemu naprawczego;

9)      udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się i wyboru zawodu;

10)  organizować zebrania z rodzicami i opiekunami (o organizowanym zebraniu wychowawca informuje dyrekcję szkoły);

11)  uczestniczyć w wywiadach środowiskowych;

12)  współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

13)  uczestniczyć w zebraniach z rodzicami;

14)   przekazywać wszelkie ważne dla ucznia i jego rodziców informacje, w szczególności wynikające z zapisów w WSO;

15)  uczestniczyć w szkolnych imprezach pozalekcyjnych, w których biorą udział jego uczniowie.

 1. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców o warunkach i terminie składania wniosków o szczególne warunki pisania egzaminu gimnazjalnego.
 2. Wychowawca prowadzi określoną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne i inną dokumentację dotyczącą uczniów).
 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego i psychologa.

 

§ 34.

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

 1. W Publicznym Gimnazjum w Siemkowicach pracuje pedagog, wspomagający działalność statutową placówki.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)       prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)      udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)      minimalizowanie skutków z zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)      wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

9)      planowanie i koordynowanie działań w zakresie wyboru przez ucznia kierunku dalszego kształcenia i zawodu;

10)  pedagog prowadzi dokumentację pracy (dziennik pedagoga, teczki indywidualnych uczniów zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających).

 1. Pedagog szkolny w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami.

 

§ 35.

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

 

 1. Do zadań bibliotekarza należy:

1)      prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;

2)       określenie, w porozumieniu z Dyrektorem, godzin wypożyczania książek;

3)      współpraca z nauczycielami gimnazjum w zakresie wdrażania do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

4)      tworzenie tematycznych baz danych do wykorzystywania przez uczniów i nauczycieli;

5)      zgłaszanie Dyrektorowi gimnazjum zapotrzebowania w zakresie zakupu książek i innych nośników informacji;

6)      zakup  książek;

7)      organizowanie konkursów czytelniczych i innych działań promujących czytelnictwo;

8)      współpraca z innymi bibliotekami;

9)      prowadzenie lekcji bibliotecznych, w ramach przysposobienia czytelniczego;

10)  współpraca z wydawnictwami;

11)  opracowanie regulaminu biblioteki i przedstawienie do akceptacji Dyrektorowi gimnazjum;

12)  gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajeć edukacyjnych;

13)   udostępnianie księgozbioru i innych  źródeł informacyjnych;

14)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

15)  udział w ogólnopolskim projekcie „Narodowy Program Czytelnictwa;

16)  współpraca z nauczycielami, z samorządem uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

17)  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki;

18)  opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece.

 1. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.
 2. Przejmuje i przekazuje protokolarnie bibliotekę.
 3. Nauczyciel bibliotekarz dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.

 

§ 36.

 

 1. uchylony
 2. uchylony
 3. uchylony
 4. uchylony

 

§ 37.

 

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności, opracowanych przez Dyrektora gimnazjum.

 

Rozdział IX

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

§ 38.

 

REKRUTACJA I OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

 1. uchylony
 2. uchylony
 3. uchylony
 4. uchylony
 5. uchylony
 6. uchylony
 7. uchylony
 8. uchylony
 9. uchylony
 10. uchylony
 11. uchylony
 12. uchylony
 13. uchylony
 14. uchylony
 15. uchylony
 16. uchylony
 17. uchylony
 18. uchylony
 19. Do gimnazjum w zasadzie uczęszczają uczniowie od 13 do 16 roku życia, po zakończeniu szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18 roku życia.
 20. Dyrektor gimnazjum skreśla z listy uczniów gimnazjalistę , który ukończył 18 lat i nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
 21. Dyrektor gimnazjum może wyrazić zgodę na pozostanie w gimnazjum ucznia, który ukończył 18 lat, jeżeli jest w klasie III, rokuje jej ukończenie, a zachowanie nie budzi zastrzeżeń nauczycieli. Dyrektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 22. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną realizację obowiązku szkolnego.
 23. Dopilnowanie wypełnienia obowiązku szkolnego ciąży na rodzicach (prawnych opiekunach)         i niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje podjęcie przez szkołę odpowiednich kroków, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 39.

 

PRAWA UCZNIA

 

 1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:

1)      znajomości swoich praw;

2)      wyczerpującej informacji na temat wymagań edukacyjnych i zasad obowiązujących w WSO;

3)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

4)       tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

5)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)       swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

7)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

8)      wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego, stowarzyszeń i organizacji istniejących w i przy gimnazjum;

9)      korzystania z zorganizowanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz edukacji prozdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących uzależnień;

10)  organizowania i uczestniczenia w imprezach, dyskotekach szkolnych, wyjazdach klasowych i szkolnych;

11)  godnego reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, projektach szkolnych i międzyszkolnych;

12)  uzyskania zgody wychowawcy klasy ( w razie nieobecności wychowawcy - dyrekcji szkoły lub nauczyciela danych zajęć edukacyjnych na zwolnienie z części lub całości zajęć w danym dniu, na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły lub z innych uzasadnionych powodów;

13)  skorzystania z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły z uzasadnionych powodów;

14)  posiadania w szkole telefonu komórkowego pod warunkiem, że będzie on wyłączony przez cały czas pobytu w szkole;

15)  do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016, dla uczniów klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2016/2017 i dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich w roku szkolnym 2017/2018.

 1. W przypadku naruszania praw, uczeń ma prawo odwołać się do wychowawcy, który ma obowiązek wyjaśnić sytuację.

 

Jeżeli wyjaśnienie wychowawcy nie satysfakcjonuje ucznia, odwołuje się na piśmie do dyrektora szkoły. Dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.

 

 

§ 40.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie,                       a w szczególności:

1)      dbania o honor i tradycję gimnazjum;

2)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

3)      udziału w realizacji projektu edukacyjnego, na zasadach i w terminie podanym przez szkołę ( za wyjątkiem uczniów zwolnionych przez Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi zasadami);

4)      noszenia stroju galowego na  uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, dzień KEN, 11 listopada, 3 maja, koniec roku szkolnego. Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt: granatowa lub czarna spódnica  za lub przed kolano lub granatowe lub czarne długie spodnie i biała bluzka; dla chłopców: granatowe lub czarne długie spodnie i biała koszula.

5)      uczeń ma zakaz przynoszenia do szkoły przedmiotów nie związanych z zajęciami lekcyjnymi, w szczególności wartościowych, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej;

6)      bezwzględnego przestrzegania zakazu opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych;

7)       punktualnego przychodzenia na zajęcia nie wcześniej niż 10 min. przed ich rozpoczęciem i systematycznego przygotowania się do nich;

8)      dostarczania usprawiedliwień nieobecności w szkole, napisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów w zeszycie usprawiedliwień (w którym są wzory podpisów rodziców) na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie do szkoły, w szczególnych przypadkach na później niż w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły; przekroczenie ww. terminu powoduje utratę prawa do usprawiedliwienia nieobecności, usprawiedliwienia wpisane na kartkach bądź niezawierające informacji o terminie nieobecności nie będą uwzględniane;

9)      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów;

10)  zdyscyplinowania i podporządkowywania się poleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

11)  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do pracowników szkoły i kolegów;

12)  zachowania, które umożliwia kolegom pełne uczestnictwo w zajęciach, a nauczycielowi przeprowadzenie zajęć zgodnie z założonym planem;

13)  wystrzegania się szkodliwych nałogów oraz przestrzegania zakazu wnoszenia na teren gimnazjum papierosów , alkoholu, narkotyków i przedmiotów nie związanych z zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych;

14)  dbania o czysty i estetyczny wygląd oraz strój dostosowany do miejsca i okoliczności;

15)  dbania o czystość i estetykę szkoły, poszanowania mienia szkolnego oraz naprawiania wyrządzonych szkód materialnych lub ponoszenia odpowiedzialności finansowej;

16)  posiadania zeszytu usprawiedliwień;

17)  zmiany obuwia na sportowe;

18)  ustawiania się po dzwonku na lekcję przed salą i oczekiwania na nauczyciela w spokoju    i ciszy.

 1. Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie opuścił samowolnie zgodne z planem zajęcia, to nie ma możliwości usprawiedliwienia opuszczonych godzin. Takich godzin nieobecności nie mogą usprawiedliwić po fakcie także rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia.

 

 

§ 41.

 

SYSTEM NAGRÓD

 

 1. Uczeń może otrzymywać nagrody za:

1)       rzetelna naukę i postępy w nauce;

2)       wzorową postawę i aktywną pracę na rzecz szkoły;

3)       wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

 1. Uczeń może być nagrodzony lub wyróżniony:

1)      wzorową lub bardzo dobrą oceną zachowania;

2)      pisemną lub ustną pochwałą nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora;

3)       świadectwem z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Do średniej ocen wlicza się także oceny z religii i etyki);

4)       nagrodą książkową;

5)       nagrodą rzeczową;

6)       dyplomem;

7)       oceną celującą lub bardzo dobrą;

8)       udziałem w wycieczkach, spotkaniach, zajęciach szkolnych i międzyszkolnych.

 1. Nagrodę książkową otrzymują uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, wyróżniających się pracą      w organizacjach gimnazjum, wysoką frekwencją, jeżeli na koniec roku uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, jeżeli osiągnął znaczny sukces naukowy, osiągnął średni wynik z egzaminu gimnazjalnego powyżej 80%, artystyczny, sportowy lub pracował w Samorządzie Uczniowskim.
 2. Uczeń kończący gimnazjum może być dodatkowo wyróżniony:

1)       tytułem ZŁOTEGO ABSOLWENTA, jeśli spełnia poniższe kryteria:

a)      przez trzy lata otrzymywał końcowo roczną ocenę wzorową z zachowania;

b)      przez trzy lata uzyskiwał średnią ocen 5,0 na świadectwie;

c)      został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego.

2)      umieszczeniem na tablo dla wyróżnionych absolwentów,

3)       specjalną nagrodą Rady Rodziców i tytułem „Najlepszego Absolwenta” danego rocznika absolwentów za osiągnięcie najwyższej średniej ocen z przedmiotów nauczania oraz najwyższej punktacji z egzaminu gimnazjalnego,

4)      tytułem absolwenta najlepiej promującego szkołę za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty szczebla wojewódzkiego konkursów przedmiotowych, artystycznych lub sportowych, aktywną postawę w na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej pod warunkiem uzyskania świadectwa z wyróżnieniem,

5)      list gratulacyjny dla rodziców ucznia, który przez cały cykl kształcenia wyróżniał się       w nauce i wzorowo zachowywał.

 1. Wszystkie nagrody finansowane są ze środków Rady Rodziców.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa WSO.
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować wychowawcy klas i opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz inne organizacje działające w szkole i opiekunowie konkursów.

 

 

§ 42.

 

SYSTEM KAR

 

 

 1. Uczeń gimnazjum za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego statutu podlega karom dyscyplinarnym. Ustala się następujące rodzaje kar:

1)      wpis uwagi do zeszytu uwag, dziennika;

2)      nagana ustna lub pisemna nauczyciela przedmiotu i wychowawcy;

3)      nagana Dyrektora wobec społeczności szkolnej;

4)      odebranie uprawnień;

5)      przeniesienie ucznia do równoległego oddziału;

6)       obniżenie oceny zachowania;

7)      naprawa szkody na własny koszt;

8)      odebranie telefonu komórkowego lub innych przedmiotów niesłużących do realizacji celów dydaktycznych i zatrzymanie ich do czasu odbioru przez rodziców;

9)       zakaz uczestniczenia w dyskotekach, wycieczkach i/lub innych imprezach szkolnych        i klasowych, pełnienia funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym, reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum gdy ten:

1)      umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;

2)       dopuszcza się kradzieży;

3)      w poważnym stopniu narusza postanowienia statutu.

 1.  O karze zastosowanej wobec ucznia wychowawca informuje ustnie lub pisemnie jego rodziców.
 2. Od każdej wymierzonej kary przysługuje uczniowi prawo odwołania do Dyrektora gimnazjum za pośrednictwem wychowawcy lub rodziców w terminie dwóch dni. Uczeń odwołuje się formułując swoje zastrzeżenia na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie informację o wyniku odwołania.
 3. Wymierzenie kary może być zawieszone w przypadku uzyskania poręczenia za ucznia przez Samorząd Klasowy, Samorząd Uczniowski, Rzecznika Praw Ucznia lub inne organizacje gimnazjum.
 4. W sytuacjach szczególnych, Dyrektor szkoły przekazuje sprawę ucznia innym instytucjom uprawnionym do podejmowania działań w interesie ucznia i środowiska szkolnego.

 

 

Rozdział X

 

ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM

 

§ 43.

 

 1. Szczegółowe zasady i procedury oceniania w gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest załącznikiem do Statutu Gimnazjum.
 3. O zasadach i procedurach na dany rok szkolny zawartych w WSO uczeń i jego rodzice są informowani na początku każdego roku szkolnego.
 4.  Klasyfikacja śródroczna kończy się datą Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 5.  O nieklasyfikowaniu z powodu nieobecności uczeń jest powiadamiany 14 dni przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną.
 6. O przewidzianych ocenach rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz     o ocenie zachowania, uczeń jest informowany na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej – ustnie na zakończenie I półrocza i pisemnie na koniec roku szkolnego. Uzyskanie informacji o ocenach końcowo rocznych uczeń potwierdza podpisem w dzienniku lekcyjnym i zobowiązany jest do przekazania ich rodzicom. W przypadku nieobecności w danym dniu informację na własna prośbę uczeń lub jego rodzice mogą uzyskać w następnych dniach. Roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od podanej jako ocena przewidywana.
 7. Uczeń może złożyć wniosek o ustalenie oceny z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana, w terminie dwóch dni od otrzymania informacji od nauczyciela uczącego.
 8. Uczeń lub rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą od dnia ustalenia oceny, ale nie później jednak niż w ciągu dwóch dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych złożyć na piśmie zastrzeżenia do Dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 9.  Szczegółowe procedury dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych                           i sprawdzających oraz pozostałe konieczne ustalenia zawiera WSO.
 10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej .

 

Rozdział XI

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 

§ 44.

 

 1. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły współtworząc, opiniując i stanowiąc, w zakresie określonym przepisami, prawo szkolne.
 2.  Udział rodziców w życiu szkoły realizuje się poprzez różne formy spotkań:

1)      spotkania Dyrektora ze wszystkimi rodzicami z poszczególnych poziomów;

2)      spotkania Dyrektora z rodzicami i uczniami poszczególnych klas;

3)       spotkania z trójkami klasowymi;

4)      spotkania warsztatowe w ramach ewaluacji pracy szkoły i tworzenia planu rozwoju;

5)       drzwi otwarte;

6)      kontakty indywidualne;

7)      wywiadówki;

8)      spotkania w ramach systemu naprawczego;

9)      zebrania ze specjalistami ds. uzależnień i sekt oraz problemów wychowawczych;

10)   zebrania ze specjalistami ds. zawodowych i rynku pracy.

 1. Współdziałanie z rodzicami obejmuje tworzenie i realizację wspólnych projektów, współorganizację czasu wolnego oraz współdziałanie w zakresie pozyskiwania pomocy materialnej dla szkoły.
 2. Rodzice zgłaszają swoje wnioski do pracy szkoły poprzez swoich przedstawicieli w trójkach klasowych, w Radzie Rodziców.
 3. Rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę klasy lub sekretariat szkoły o nieobecności dziecka na zajęciach w pierwszym dniu tej nieobecności przed planowym rozpoczęciem zajęć.     W przypadku jednodniowej nieobecności będzie to jednoznaczne z jej usprawiedliwieniem.
 4. W przypadkach negatywnego zachowania lub rażącego niewypełnienia obowiązków przez ucznia wychowawca wzywa rodziców i zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Fakt odbycia rozmowy rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku.
 5. Nauczyciel ma prawo poprosić rodziców o obecność na egzaminie poprawkowym lub zaliczeniu materiału, zwłaszcza jeżeli ocena niedostateczna jest wynikiem braku wkładu zaangażowania.
 6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły lub nie wywiązują się z podjętych zobowiązań wychowawczych albo ich zastosowanie nie przynosi pożądanych efektów i zostaną wyczerpane wszystkie dostępne środki oddziaływania wychowawczego szkoła powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tryb postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 7. Na zakończenie roku szkolnego rodzice szczególnie aktywnie zaangażowani w pracę szkoły otrzymują listy z podziękowaniem.

10. Na zakończenie szkoły rodzice wyróżnionych absolwentów otrzymują listy gratulacyjne.

 

Rozdział XII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 § 45.

 

 1. Gimnazjum prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Gimnazjum używa pieczęci z godłem i stempli według wzoru i zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 46.

 

 1.  Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 47.

 

 1. Organy wskazane w statucie w okresie miesiąca od dnia wejścia statutu w życie ustanowią wymagane jego przepisami regulaminy lub dokonają zmian w obowiązujących regulaminach, dostosowując ich treść do wymagań statutu.

 

§ 48.

 

 1. Statut może ulec zmianie w części lub całości.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje zmiany statutu i przedstawia je do uchwalenia Radzie Rodziców.
 3. Dyrektor Szkoły raz do roku wydaje jednolity tekst statutu uwzględniający dokonane zmiany.

 

§ 49.

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach: organy zarządzające i społeczne gimnazjum, wszystkich pracowników, uczniów i rodziców.
 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej, w szczególności każdego roku nowo przyjęci uczniowie klas pierwszych i ich rodzice zapoznają się z zapisami statutu. Warunki do zapoznania się ze statutem stwarza Dyrektor gimnazjum.

 

§ 50.

 

 1. Dotychczasowy Statut Gimnazjum został uchylony na wniosek dyrektora uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 5 grudnia 2006r.
 2.  Niniejszy Statut Gimnazjum został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 5 grudnia 2006r.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Obowiązujące brzmienie Statutu Szkoły przyjęła uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2016r.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl