• Odwiedziło nas: 133684 osób
 • Do końca roku: 316 dni
 • Do wakacji: 124 dni

98-354 Siemkowice

ul. Nowa 1

Tel: (43) 841-70-07

siemkowice_1@poczta.onet.pl

Niedziela, 2018-02-18

Imieniny:

Konstancji, Krystiana

OCENA Z ZACHOWANIA

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » OCENA Z ZACHOWANIA

 

 Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania

 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach

 

 1. Cele oceniania

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz            o postępach w tym zakresie,
 2. ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego    i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły,
 3.  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4.  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

 1. II.            Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 

 1. wywiązywanie się z obowiązku ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom,
 8. udział w realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego

 

 1. Skala ocen:

 

 1. wzorowe,
 2. bardzo dobre,
 3. dobre,
 4. poprawne,
 5. nieodpowiednie,
 6. naganne.

 

 1. IV.            Kryteria oceny zachowania ucznia:

 

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna oraz      o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promowanie do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły                   z zastrzeżeniem:

1)      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

2)      Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,    a uczeń klasy programowo najwyższej  nie kończy szkoły.

 1. Wychowawca zakłada zeszyt spostrzeżeń. W zeszycie nauczyciele wpisują na bieżąco swoje spostrzeżenia i uwagi – pozytywne i negatywne z zaznaczeniem terminu wydarzenia.
 2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię:

1)      innych nauczycieli;

2)      pozostałych pracowników szkoły;

3)      zespołu uczniowskiego;

4)      zainteresowanego ucznia.

 1. Decyzję o ostatecznym stopniu zachowania podejmuje wychowawca.
 2. Wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i końcowo roczną informuje ucznia o ustalonej ocenie zachowania, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej
 4. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 5. W szkole stosuje się punktowy system oceniania zachowania:

1)      wzorowe           – powyżej 201 punktów ( nie może mieć więcej niż 15 punktów ujemnych);

2)      bardzo dobre     – 151 – 200 punktów ( nie może mieć więcej niż 25 punktów ujemnych);

3)      dobre                      – 101 –150 punktów;

4)      poprawne               – 51 –100 punktów;

5)      nieodpowiednie     – 0 –50 punktów;

6)      naganne                 – ujemne punkty.

 1. Na początku roku każdy uczeń otrzymuje 100 punktów.
 2. Wychowawca ma możliwość przyznania 10 punktów uczniowi motywując swoja decyzję.

 

 1. V.            Aspekty oceny zachowania:

 

 1. godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
 2. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo,
 3. zaangażowanie w życie szkoły,
 4. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

 

 

Ad.1. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią:

Lp.

Za co przydzielane są punkty?

Kto je przydziela?

Jak często?

Ile?

 

PUNKTY DODATNIE

          1.           

Pomoc koleżeńska

nauczyciele

na koniec semestru

+3/10

          2.           

Kulturalne zachowanie wobec rówieśników i nauczycieli

nauczyciele

na koniec semestru

+5

          3.           

Kulturalne słownictwo, używanie zwrotów grzecznościowych

nauczyciele

na koniec semestru

+5

          4.           

Zaangażowanie się w akcje charytatywne ( po zajęciach lekcyjnych)

nauczyciele

każdorazowo

+10

          5.           

Kulturalne zachowanie na wycieczkach

nauczyciele

każdorazowo

+5

 

PUNKTY UJEMNE

          1.           

Wulgarne słownictwo

nauczyciele

Każdorazowo

-5

          2.           

Oszukiwanie( ściąganie, kłamstwo)

nauczyciele

Każdorazowo

-5

          3.           

Niewłaściwy stosunek brak szacunku dla innych(rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły)

nauczyciele

Każdorazowo

-5

          4.           

Aroganckie zachowanie( żucie gumy, trzymanie rąk w kieszeni) podczas rozmowy z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły.

nauczyciele

Każdorazowo

-5

 

          5.           

Niepoprawne zachowanie podczas obiadów, dowozów, świetlicy, dyskotek wycieczek

nauczyciele

Każdorazowo

-5

-10

-10

          6.           

Przemoc fizyczna lub psychiczna wobec młodszych i słabszych

nauczyciele

Każdorazowo

-10

          7.           

Niestosowny strój i wygląd w szkole.

 

nauczyciele

Każdorazowo

na koniec semestru

-5/-10

          8.           

Brak stosownego ubioru na uroczystościach szkolnych. Strój galowy obowiązuje każdego ucznia na apelach:

- rozpoczęcie roku szkolnego

- KEN

-11 listopada

- 3 Maja

-Koniec roku szkolnego

Strój galowy: biała bluzka, koszula i czarne, granatowe spodnie (spódnica).

wychowawca, organizator

Każdorazowo

 

-5

          9.           

Niestosowne zachowanie podczas uroczystości szkolnych

Wychowawca, organizator

Każdorazowo

-5

        10.         

Niszczenie sprzętu, umeblowania szkolnego oraz brak poszanowania dla cudzej własności

nauczyciele

Każdorazowo

-5/-10

        11.         

Zaśmiecanie otoczenia

nauczyciele

Każdorazowo

-5

        12.         

Niszczenie roślinności na terenie szkoły i poza nią

nauczyciele

Każdorazowo

-5

        13.         

Używanie telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych

nauczyciele

Każdorazowo

-10

        14.         

Kradzież

nauczyciele

Każdorazowo

-30

        15.         

Wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie

nauczyciele

Każdorazowo

-30

        16.         

Konflikt z prawem

nauczyciele

Każdorazowo

-40

 

 

Ad. 2.  dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

 

Lp.

Za co przydzielane są punkty?

Kto je przydziela?

Jak często?

Ile?

 

PUNKTY DODATNIE

 1.  

Wykazanie się prawidłową postawą

w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia

nauczyciele

Każdorazowo

+5

 1.  

Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy słownej i fizycznej

nauczyciele

Każdorazowo

+5/10

 

PUNKTY UJEMNE

          1.           

Palenie lub posiadanie papierosów

nauczyciele

Każdorazowo

-30

          2.           

Spożywanie lub posiadanie alkoholu

nauczyciele

Każdorazowo

-50

          3.           

Zażywanie lub posiadanie narkotyków

nauczyciele

Każdorazowo

-100

          4.           

Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu na terenie szkoły i poza nią(dowozy , wycieczki, zajęcia w plenerze)

nauczyciele

Każdorazowo

-2/-20

 

Ad. 3.  zaangażowanie w życie szkoły

Lp.

Za co przydzielane są punkty?

Kto je przydziela?

Jak często?

Ile?

 

PUNKTY DODATNIE

 1.  

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych:

- samodzielnie lub w zespole

- pod nadzorem nauczyciela

- występy chóru

nauczyciele

Każdorazowo

 

 

+15

+10

+5

 1.  

Pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim (czynne)

Opiekun

 i zarząd SU

Koniec semestru I i II

+10

 1.  

Pełnienie funkcji w Samorządzie Klasowym (czynne)

Wychowawca

 i uczniowie danej klasy

Koniec semestru I i II

+10

 1.  

Wykonanie prac na rzecz klasy, szkoły, otoczenia(sprzątanie cmentarzy)

Wychowawca

i uczniowie danej klasy

Każdorazowo

+2

+10

 

PUNKTY UJEMNE

          1.           

Odmówienie udziału w działaniach na rzecz klasy lub szkoły

nauczyciele

Każdorazowo

-2/-10

 

Ad. 4. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

Lp.

Za co przydzielane są punkty?

Kto je przydziela?

Jak często?

Ile?

 

PUNKTY DODATNIE

 1.  

Udział w konkursach organizowanych przez kuratorium:

a)       etap szkolny

b)       etap rejonowy

c)       awans do finału

d)       laureat

nauczyciel

Każdorazowo

 

 

+2/+5

+20

+40

+60

 1.  

Udział w konkursach:

- wewnątrzszkolnych

a) zajęcie I-III miejsca

b) pozostałe miejsca

- przedmiotowych

Organizowanych przez inne instytucje lub placówki szkolne

a) zajęcie I-III miejsca

b) zajęcie IV-X miejsca

- sportowych

powiatowe

a) zajęcie I-III miejsca

b) pozostałe miejsca

rejonowe

a) zajęcie I-III miejsca

b) pozostałe miejsca

nauczyciel

każdorazowo

 

 

+5

+2

 

 

 

+20

+10

 

 

+10

+5

 

+20

+10

 1.  

Udział w zajęciach pozalekcyjnych (systematyczny)

nauczyciele

Koniec semestru I i II

+5/+10

 1.  

Udział w realizacji obowiązkowego jednego projektu edukacyjnego:

 • podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.
 • pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.
 • prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
 • wypełnia swoje obowiązki w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.
 •  często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy , co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespól harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

wychowawcy/ opiekunowie projektu

Koniec semestru II

 

 

+ 10

 

 

 

 

 

+ 8

 

 

 

 

+ 6

 

 

 

 

 

+ 4

 

 

 

 

+ 2

 1.  

Wysoka frekwencja( 7 godzin nieobecności usprawiedliwionych)

wychowawca

Koniec semestru I i II

+15

 1.  

Brak spóźnień

wychowawca

Koniec semestru I i II

+5

 1.  

Noszenie obuwia zmiennego przez cały semestr

wychowawca

Koniec semestru I i II

+5

 1.  

Stosunek do nauki (średnia ocen):

 

4,0 – 4,5

4,51 – 5,0

< 5,0

wychowawca

Koniec semestru I i II

 

 

+ 10

+15

+20

 

PUNKTY UJEMNE

          1.           

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego

nauczyciele

Każdorazowo

-2

          2.           

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje

nauczyciele

Każdorazowo

-2

          3.           

Nieusprawiedliwione nieobecności

Wychowawca za każdy dzień

Koniec I i II semestru

-5

          4.           

Opuszczanie terenu szkoły podczas lekcji lub przerwy

nauczyciele

Każdorazowo

-5

          5.           

Ucieczka z lekcji wagary

nauczyciele

Każdorazowo

-10

          6.           

Niezdyscyplinowanie na lekcjach lub przerwach

nauczyciele

Każdorazowo

-5

          7.           

Odmowa wykonania powierzonego zadania na lekcji lub przeszkadzanie innym mimo upomnień nauczyciela

nauczyciele

Każdorazowo

-5

          8.           

Udział w realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego:

 • nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna .

opiekunowie projektu/ wychowawcy

Koniec semestru II

 

 

 

- 5/-10

          9.           

Niedotrzymanie terminów i nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących szkoły: Niedotrzymywanie zwrotu książek,

Opłat za obiady

nauczyciele

Każdorazowo

-10

        10.         

Brak obuwia zmiennego (obuwie na jasnym i gładkim spodzie)

nauczyciele

Każdorazowo

-5

        11.         

Celowe opuszczanie zajęć w dniu sprawdzianu. ( tylko zwolnienie lekarskie)

nauczyciele

Na koniec semestru

-5

 

 1. VI.            Uwagi końcowe

 

 1. Przy wystawianiu oceny zachowania najważniejszym kryterium jest kultura osobista.
 2. Na ocenę zachowania ma również wpływ zachowanie ucznia poza szkołą.
 3. Ocenę zachowania ucznia wystawiamy za I semestr i II semestr. Ocena końcoworoczna uwzględnia zachowanie ucznia w ciągu całego roku.
 4. W przypadku ewentualnych uchybień i rażących przewinień ucznia w okresie po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca ma prawo do zmiany oceny                      i wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającego nową ocenę.

 

 1. VII.            Tryb odwołania od oceny zachowania.

 

 1. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie             z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)      wychowawca klasy,

3)      wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,

4)      pedagog,

5)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

6)      przedstawiciel rady rodziców.

 1.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)      skład komisji,

2)      termin posiedzenia komisji,

3)       wynik głosowania,

4)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl